Information om konkursförvaltningen för Saab

Allmän information

 • 2018-05-23
  Personuppgiftspolicy - Saab Automobile-bolagens konkursbon

  Saab Automobile AB:s konkursbo, Saab Automobile Powertrain AB:s konkursbo respektive Saab Automobile Tools AB:s konkursbo (”Konkursbona”) värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personupp­gifts­ansvariga för respektive konkursbo, behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Konkursbona har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i dessa konkurser i syfte att säkerställa att konkursförvaltningen följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Här beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

  Läs mer genom att klicka här >>

   

   

 • 2017-01-09

  K 6779-11, SAAB AUTOMOBILE TOOLS AB I KONKURS

  Konkursförvaltarna, advokaterna Hans L. Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux, har den 22 december 2016 till tingsrätten i Vänersborg och till Tillsynsmyndigheten i konkurser avgivit slutredovisningshandlingar i form av arvodesframställan, arbetsredogörelse, slutredovisning, utdelningsförslag och redogörelse enligt 7 kap 17 § konkurslagen i Saab Automobile Tools AB:s konkurs.

  Samtliga borgenärer i denna konkurs kommer att erhålla full utdelning på sina bevakade och fastställda fordringar. Konkursen kommer därjämte att avslutas med betydande överskott, vilket innebär att konkursen, sedan tingsrätten fastställt slutredovisningen och utdelningsförslaget, kommer att övergå i likvidation.  Likvidationsöverskottet tillkommer Riksgäldskontoret i egenskap av panthavare av aktierna i Saab Automobile Tools AB. Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska förordnas som likvidator.

  Utdelningsförslaget, liksom övriga slutredovisningshandlingar, kommer att prövas och fastställas av tingsrätten sedan Tillsynsmyndigheten i konkurser yttrat sig över dem. Beslutet vinner laga kraft tre veckor därefter, under förutsättning  att ingen klandrar slutredovisningen eller utdelningsförslaget. Utbetalningen av utdelningsmedel kan påbörjas först därefter. Med hänsyn till antalet borgenärer och erforderlig formalia kring utbetalningarna bedöms detta kunna ta viss tid i anspråk. Mot bakgrund av detta kan någon tid då utbetalning av utdelning kommer att ske inte närmare anges. 


  K 6778-11, SAAB AUTOMOBILE AB:S KONKURS

  I Saab Automobile AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, ännu ej slutfört. Antalet bevakningar uppgår till knappt 4 000 stycken, av vilka cirka 3 000 avser anställda. Utfallet av förvaltningsåtgärderna i denna konkurs har blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.

   Det som återstår i denna konkurs innan den kan avslutas är ett antal rättegångar om så kallad återvinning som pågår vid olika domstolar. Återvinning innebär att en betalning som bolaget erlagt till viss borgenär innan det försattes i konkurs men vid betalningstillfället var på ekonomiskt obestånd, ska under vissa i lagen angivna förutsättningar återbetalas till konkursboet för lika fördelning mellan alla borgenärer med lika rätt. Det ingår i konkursförvaltarnas uppdrag att särskilt utreda och driva in sådana betalningar till konkursboet. Med hänsyn till att rättegångar således pågår förfogar förvaltarna inte över tidsplaneringen. Någon tidsram för när denna konkurs kan komma att avslutas kan därför nu inte anges. 


  K 6780-11, SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB:S KONKURS
   

  I Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs är avveckling av tillgångar och det bevakningsförfarande, varigenom borgenärer som har fordringar på bolaget haft att anmäla dessa till tingsrätten för förvaltarnas bedömning och eventuella anmärkning, i allt väsentligt slutfört. I denna konkurs har förvaltarna haft att bedöma cirka 400 bevakningar av vilka knappt 300 avser anställda. Även i denna konkurs har utfallet av förvaltningsåtgärderna blivit av sådan omfattning att även borgenärer med fordringar utan förmånsrätt kan påräkna viss utdelning på sina fordringar. Hur stor denna blir låter sig närmare fastställas först när återstående förvaltningsåtgärder slutförts.  Vad som återstår i denna konkurs innan den kan slutföras är blivande utdelning på en mer betydande fordran som konkursboet bevakat i Saab Automobile AB:s konkurs. Med hänsyn till att denna konkurs ännu inte avslutats kan förvaltarna inte nu ange när konkursen i Saab Automobile Powertrain AB kan komma att avslutas. 

 • 2014-06-23

  BEVAKNINGSFÖRFARANDE I SAAB AUTOMOBILE AB

  Bevakningsförfarande har nu inletts i Saab Automobile AB. Borgenärer med fordringar på Saab Automobile AB måste för att erhålla utdelning i konkursen bevaka sina fordringar skriftligen till Vänersborgs tingsrätt senast den 1 september 2014. Tingsrättens underrättelse samt upplysningsbilaga går att läsa här.

  Observera att även borgenärer som hävdar förmånsrätt måste bevaka sin fordran för att kunna få utdelning.

  Konkursförvaltarna önskar även att de borgenärer som bevakar sina fordringar fyller i denna blankett samt lämnar in den till domstolen tillsammans med bevakningen av sin fordran.

  SÄRSKILD INFORMATION TILL DE ANSTÄLLDA

  Konkursförvaltningen har bevakat samtliga tidigare anställdas fordringar i bevakningsförfarandet. Ett individuellt informationsbrev skickas till var och en av de anställda. I brevet finns information om vilka belopp som bevakats av konkursförvaltarna för varje anställd.

  Om du som anställd anser att våra beräkningar är korrekta behöver du inte göra något.

  Om du däremot inte anser att vi har bevakat korrekt belopp för din räkning måste du själv bevaka de belopp som du anser vara korrekta. Detta gör du genom att skriva till

  Vänersborgs tingsrätt Konkursavdelningen Box 1070 462 28 Vänersborg

  Du skall ange att det gäller Saab Automobile AB:s konkurs, K 6778-11, och förklara vad du i stället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar av ditt krav. I detta fall är det lämpligt att även fylla i den blankett som går att ladda ner här.

  De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.

 • Fler dokument »

Information till anställda

 • 2014-06-13

  Angående bevakningen av de anställdas lönefordringar i Saab Automobile Powertrain AB:s konkurs

  I Saab Automobile Powertrains konkurs har konkursförvaltarna för de tidigare anställdas räkning preliminärt beräknat och reservationsvis bevakat deras återstående lönefordringar i konkursen, dvs. vad som ej ersatts genom den Statliga Lönegarantin. Vid beräkningen av lön under uppsägningstid har därvid för vissa anställda tillämpats en schablon med avrundning till närmast liggande halv- eller helmånadsskifte. Den 19 juni 2013 informerades de anställda i brev om den fordran som sålunda beräknats och bevakats för respektive an­ställd. Vid före­tagen efterkontroll av ovanstående beräkning har vi emellertid noterat att vi vid fördelningen av fordringar­na mellan 12 § och 18 § Förmåns­rätts­lagen (”FrL”) utgått från uppsägningstid 11 § Lagen om anställ­nings­skydd (”LAS”) och inte beaktat att förmånsrätt enligt 12 § FrL endast gäller för en månad från kon­kurs­beslutet.

  Konkursförvaltningen har nu slutligt beräknat de anställdas utestående fordringar utifrån det exakta antalet dagar var och en hade i uppsägningstid och i samband med det också angivit hur fordringarna rätteligen fördelar sig enligt lag mel­lan ovan­stående bestäm­melser, dvs. hur mycket som har förmånsrätt till utdelning enligt 12 § FrL och hur mycket som är oprioriterat.

  Konkursförvaltarna kommer nu att genom s.k efterbevakning justera den bevakning som gjorts för de anställdas räkning. De anställda som omfattas av justeringen kommer att få särskild information om detta i brev.

  Om du som anställd anser

  att våra justerade beräkningar och den av oss angivna fördelningen mellan § 12 och § 18 är korrekt behöver du inte göra något.

  Om du däremot anser

  att vår beräkning eller omfördelning är fel måste du själv bevaka de belopp eller den fördelning som du anser vara korrekt. Då den ordinarie bevakningstiden nu gått ut måste det nu också ske genom efterbevakning från din sida. Du ska då skriva till

  Vänersborgs tingsrätt

  Konkursavdelningen

  Box 1070

  462 28 Vänersborg

  Du ska ange att det gäller Saab Automobile Powertrains AB:s konkurs, K 6780-11, och förklara vad du istället anser vara korrekt samt bifoga underlag och beräkningar för ditt krav.

   De fackliga organisationerna är informerade om detta och kan vid behov bistå med hjälp i kontakterna med tingsrätten.   

   

 • 2012-08-22

  Fackliga avgifter till IF Metall

  Då frågor uppstått kring betalning av fackliga avgifter vill konkursförvaltningen meddela IF Metalls medlemmar att samtliga avgifter har dragits från lön i vederbörlig ordning. Detta framgår även av lönespecifikationerna.

 • Fler nyheter »

Pressmeddelanden